Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus

Menüü
Pärnu linn

Taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteem

Reklaamikandja paigaldamise ja reklaamiloa taotlus 2023

Tegemist on e-vormi eelvaatega
Taotleja:
Andmed välireklaami kohta 


Peale objektide kinnitamist kaardil veendu, et loodud pilt oleks õigesti genereeritud (kõik objektid on õiges kohas ja mahuvad pildile).
Vajadusel ava kaart ja kinnita muudatused uuesti.
Lisafailid 
Linnavara kasutustingimused reklaamikandja paigaldamisel 
1. Reklaami avalikustajal on õigus linnavara reklaamikandja paigaldamiseks kasutada üksnes reklaamiloas märgitud perioodil, asukohas (kasutuslepingu ese) ja tingimustel.
2. Linnavara kasutusse andja ei hüvita reklaamikandjate tootmise, paigaldamise, sh ehitusloa taotlemisega seonduva riigilõivu, hooldamise, elektriühenduse väljaehitamise, reklaamikandja eemaldamisega.
3. Linnavara kasutusse andjal on õigus:
3.1. tõsta lepingu eseme kasutamise eest määratud tasu juhul, kui Pärnu Linnavalitsuse korraldusega kehtestatakse linnavara kasutusse andmise uued tasumäärad, teatades sellest reklaami avalikustajale.
3.2. korraldada ja teostada lepingu esemel vajadusel avarii- ja ehitustöid. Avariitöödest teatab linnavara kasutusse andja reklaami avalikustajale esimesel võimalusel,
ehitustöödest teatab reklaami avalikustajale ette vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne ehitustööde algust.
3.3. kontrollida lepingu eseme lepingujärgset sihipärast kasutamist, säilimist ja hooldamist;
4. Reklaami avalikustajal on õigus:
4.1. paigaldada omal kulul lepingu esemele linnavara kasutusse andja poolt heakskiidetud reklaamikandja suunava reklaami eksponeerimiseks;
4.2. soovi korral omal kulul ja kooskõlastatult linnavara kasutusse andjaga välja ehitada reklaamikandja valgustamiseks elektritoide. Juhul, kui reklaami avalikustaja kasutab elektritoiteks tänavavalgustusvõrku, tasub reklaami avalikustaja elektri eest vastavalt tarbitud kogustele kõrvalkuluna. Reklaamikandja ühendamisega Pärnu linna tänavavalgustusvõrku seonduvad kulutused kannab reklaami avalikustaja.
5. Reklaami avalikustaja kohustub:
5.1. kasutama linnavara valdkonda reguleerivatele õigusaktidele vastavalt;
5.2. kasutama linnavara heaperemehelikult, sh tagama reklaamikandja lähiümbruses (5 meetri raadiuses) heakord;
5.3. tagama paigaldatud reklaamikandja korrastatud ja esteetiline välisilme kogu linnavara kasutusperioodi vältel ning kooskõlastama
reklaamikandja asukoha muudatused eelnevalt linnavara kasutusse andjaga;
5.4. eemaldama reklaamikandja omal kulul koheselt pärast linnavara kasutusperioodi lõppu;
5.5. tasuma linnavara kasutamise eest vastavalt Pärnu Linnavalitsuse 10.02.2020 korraldusele nr 81 „Reklaamikandjate paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise tasumäärade ja kasutusse andmise tingimuste kehtestamine“ märgitud tasumääradele ning tarbitud kõrvalkulude eest, mis tuleb tasuda linnavara kasutusse andja poolt esitatud arve alusel arvel märgitud kuupäevaks;
5.6. hüvitama enda kohustuste rikkumisel linnavara kasutusse andjale reklaamikandja eemaldamise, linnavara korrastamise ja/või reklaamikandja utiliseerimisega seotud kulud.
6. Lepingu eseme vabastamisel lepingu lõppedes või mistahes muul põhjusel annab reklaami avalikustaja lepingu eseme linnavara kasutusse andjale üle ning pooled vormistavad
vähemalt ühe poole eelneval kirjalikul nõudmisel kahepoolse lepingu eseme kirjeldust sisaldava akti. Reklaami avalikustaja mitteilmumisel kas akti allkirjastamisele, lepingu eseme üleandmisele
või keeldumisel akti allkirjastamast on linnavara kasutusse andjal õigus ise koostada akt, millele kirjutavad alla kaks tunnistajat. Sellises, ilma reklaami avalikustaja osavõtuta koostatud aktis sisalduv lepingu eseme seisukorra kirjeldus on reklaami avalikustajale tõendina siduv kõigis võimalikes vaidlustes seoses lepingu lõppemise, lõpetamise või ennetähtaegse ülesütlemisega.
7. Reklaami avalikustaja on kohustatud lepingu eseme vabastama hiljemalt lepingu lõppemisest 24 tunni jooksul, kui poolte vahel pole kokkulepitud teisiti.
Kui reklaami avalikustaja ei ilmu lepingu eseme üleandmisele, on linnavara kasutusse andjal õigus sellele järgneval päeval lepingu eseme valdus üle võtta, ilma et selleks oleks vajalik reklaami avalikustaja täiendav informeerimine, rakendades kõik selleks vajalikud abinõud.
Lepingu eseme valduse üle võtmise õigus on absoluutse iseloomuga, selle õiguse teostamist ei piira ega lükka edasi võimalik käsilolev vaidlus või menetlus.
8. Lepingu eseme vabastamiseks kohustub reklaami avalikustaja eemaldama ja ära viima lepingu esemele paigaldatud reklaamikandja ning korrastama ja tagastama lepingu eseme vähemalt samas  seisukorras (reklaamikandja vundament eemaldatud, tekkinud süvend täidetud täitepinnasega ja vähemalt 20 cm sügavuses maapinnast mullaga, muru taastatud jne), kui see oli kasutusse saamisel.
9. Reklaami avalikustajal on õigus leping korraliselt üles ütelda, teatades sellest kirjalikult linnavara kasutusse andjale ette 1 kuu.
10. Linnavara kasutusse andjal on õigus leping lisaks seaduses sätestatule erakorraliselt üles öelda, kui reklaami avalikustaja on viivituses tasu, kõrvalkulude või muude lepingujärgsete maksete eest tasumisega 30 kalendripäeva või rohkem.
11. Pooled vabanevad vastutusest, kui kahju on tekkinud kolmandate isikute süülise käitumise tagajärjel, mis on tuvastatud uurimisorganite poolt või on tekkinud vääramatu jõu (“force majeure”) mõjul.
12. Linnavara kasutusse andja ei vastuta lepingu esemele reklaami avalikustaja poolt paigaldatud reklaamikandja ükskõik mis viisil tekkida võivate kahjustuste või selle hävinemise eest.
13. Lepingu punktist tulenevate kohustuste igakordse rikkumise, sh lepingu eseme vabastamisega viivitamise korral tasub reklaami avalikustaja leppetrahvi kolmekordse tasumäära suuruses iga lepingust tuleneva reklaami avalikustaja kohustuse täitmisega viivitatud päeva eest.
14. Lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmisel on linnvara kasutusse andjal õigus täita kohustus ise reklaami avalikustaja kulul ja utiliseerida reklaamikandja selle eemaldamisel,
kui reklaami avalikustaja ei ole reklaamikandjale 30 päeva jooksul alates reklaamikandja eemaldamise teate saamisest järgi tulnud.
15. Lepingus sätestatud kohustuste õigeaegse tasumata jätmise korral on linnavara kasutusse andjal õigus nõuda ja reklaami avalikustajal kohustus tasuda viivist 0,5 %  tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.